Travel Insurance vs Complications Coverage

KOMPLİKASYON VE SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI DESTEĞİ

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI’nın az çok ne olduğunu biliyorsunuzdur ki zaten bu okuduğunuz makalenin sonuna doğru içeriğinden bahsedeceğim. Ama daha çok kliniğimizde tedavileriniz için yaptırabileceğiniz KOMPLİKASYON VE SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI’nın KOMPLİKASYON kısmından bahsetmek istiyorum.

Aşağıda linklerini gördüğünüz 3 tedavi paketinde de 6 Aylık KOMPLİKASYON VE SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI Paket’ini (Kendi Ülkenizde Müdahale Teminatını içermeyen paketi) paket içeriği ile beraber veriyoruz. Dilerseniz farkını ödeyip diğer KOMPLİKASYON VE SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI paketlerini de alabilirsiniz.

Kliniğimizde çalışan tüm Diş Hekimlerimizin Tıbbi hata (malpraktis) sigortasını Özel Erdem AZİm Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği olarak yaptırmamıza rağmen yine de kliniğimize yurtdışından tedavi için gelmeyi planlayan yabancı ülke vatandaşı kişilere niçin gelmeden önce tarafımıza tedavilerine ek bir ücret ödeyip KOMPLİKASYON VE SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI yaptırmalarını anlayabilmeleri için öncelikle Tıbbi hata (malpraktis) ve komplikasyon kavramlarının ne olduğunu anlatmak lazım.

Tıbbi hata (malpraktis) ile Komplikasyonun Farkları Nelerdir?

Komplikasyon ve Tıbbi hata (malpraktis), hem anlamsal olarak içerdeki tıbbi ve hukuki olarak tanımsal çerçeveleri ve hem de tıbbi ve hukuki olarak sonuçları bakımından birbirinden çok farklı kavramlardır. Bu farkları kısaca ve maddeler halinde belirtmemiz gerekecek olursa:

  • Tıbbi hata (malpraktis), hekimin bilgi, beceri, özen, dikkat ve deneyim eksikliğinden dolayı meydana gelmektedir. Komplikasyon ise doktor olması gerektiği gibi tüm dikkat ve özeni göstermiş ve hastanın kendisine izin verdiği ölçüde yapılması gerekli olan her şey yapmış olmasına rağmen yine de istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasıdır.
  • Tıbbi hata (malpraktis), hekimin kusurlu davranışı sonucu meydana gelir. Komplikasyon ise, genel olarak tıp bilimi tarafından kabul görmüş bulunan tıbbın herhangi bir kuralına aykırı davranmamış olan hekimin kusurunun bulunduğu öne sürülemez.
  • Hastaya tedavisi sırasında meydana gelebilecek olası komplikasyonlar hakkında bilgi verilmişse ve kendisinden sözlü ya da yazılı olarak bir aydınlatılmış onam alınmışsa, tıbbi müdahalenin gerçekleştirilmesi tamamen hukuka uygun kabul edilir. Fakat hastadan tıbbi kötü uygulamaya, yani malpraktise yönelik bir onay alınması doğal olarak mümkün değildir, böyle bir sözleşme hukuka aykırı olacaktır.
  • Tıbbi hata (malpraktis), tıbbın uygulamasında standartlara aykırılık teşkil eden, hatalı uygulamalara denir. Komplikasyon ise tıp biliminin genel kabul görmüş uygulama ve standartlarına herhangi bir aykırılık söz konusu değildir.
  • Tıbbi hata (malpraktis) teşkil eden bir tıbbi uygulamadan sonra süreç doğru ve iyi bir şekilde yürütülse dahi niteliksel olarak hatalı tıbbi uygulama olarak düşünülebilir ve sorumluluk gündeme gelebilir. Fakat komplikasyon ortaya çıktıktan sonra fark edilebilir. Zamanında fark edilen ya da edilemeyen bir komplikasyon durumnda yürütülen süreç iyi ve doğru bir şekilde yürütülürse bile yine de oluşabilecek hiçbir komplikasyon nedeniyle hekimin ve kliniğin herhangi bir sorumluluğunun olması söz konusu değildir.

İşte tam da yukarıda saydığımız sebeplerden dolayı kliniğimizde çalışan tüm Diş Hekimlerimizin Tıbbi hata (malpraktis) sigortasını Özel Erdem AZİm Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği olarak yaptırmamıza rağmen yine de kliniğimize yurtdışından tedavi için gelmeyi planlayan yabancı ülke vatandaşı kişilere gelmeden önce tarafımıza tedavilerine ek bir ücret ödeyip KOMPLİKASYON VE SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI yaptırmalarını öneriyoruz. Biz de sizden aldığımız ücretin büyük çoğunluğunu KOMPLİKASYON VE SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI’nızı yapacak olan sigorta şirketine veriyoruz. Ayrıca kliniğimizden tedaviler öncesi ülkemize gelmeden önce KOMPLİKASYON VE SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI satın almış olan hastalarımız için ufak bir fon oluşturuyoruz ki sigorta şirketi bir problem çıkarsa bile ya da sigorta şirketinin ödeyeceği rakamlar yetmese bile biz de bu fon aracılığı ile herhangi bir komplikasyon sonucu mağdur olan hastamızın ihtiyaçlarını gidermeye yardımcı olabilelim.

Prim Tablosu

Diş Komplikasyonu Planı
20.000 Türk Lirası

Dilerseniz 10.000 Türk Lirası fazla ödeyerek 200 EUR’a kadar Kendi Ülkenizde Müdahale Teminatı poliçenize ekletebilirsiniz.

Diş planında tedavi planında 6 aydan uzun sürecek bir tedavi süreci olması halinde, ilk poliçe ile birlikte 6 ay sonra başlatılan ikinci poliçenin ilk poliçe tanzimini takip eden 30 gün içinde alınmış olması gerekir. Bu durumda teminat süresi 12 ay olarak dikkate alınır. Uzun süreli tedavi planlamasında ilk poliçe alınmasını takiben ikinci bir poliçe ilk poliçe başlangıç tarihinden 30 günü aşan bir sürede tanzim edilmiş ise, birbirini tamamlayan poliçeler olarak dikkate alınmaz.

Poliçenizin tanzim edildiği tarihten itibaren 6 ay yerine 12 ay süre içinde olabilecek komplikasyonları kapsamasını isterseniz 20.000 Türk Lirası yerine 40.000 Türk Lirası ödeyerek alabilir ve 300 EUR’a kadar Kendi Ülkenizde Müdahale Teminatına da hak kazanırsınız.

Aşağıda KOMPLİKASYON VE SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI’nın bazı şartları değişmiş olabilmekle beraber ayrıntılı içeriğini görüyorsunuz. (Lütfen en güncel içeriğini bizden isteyiniz)

Teminat Tablosu

Diş Komplikasyonu Planı (EURO)
Yatarak Tedavi Teminatı (Komplikasyon Teminatı)2.500
Komplikasyona Bağlı Konaklama Teminatı1000
(100 Euro Muafiyetli)
Ulaşım Teminatı1000
(100 Euro Muafiyetli)
Tıbbi Tedavi30.000
Sigortalının Seyahati ve Nakli
Cenaze Nakli
Bagaj Kaybı350
3. Şahıs Mali Mesuliyet3.750
Hukuksal Koruma500

Teminatlar

Yatarak Tedavi 2.500 Euro

Türkiye sınırları içindeki Sağlık Turizmi Akreditasyon belgesine sahip Özel Erdem AZİM Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde gerçekleştirilen diş ile ilgili ameliyatlar, benzeri operasyonlar ve tıbbi müdahaleler sonrasında ortaya çıkan tıbbi komplikasyonlar, bu poliçede belirtilen teminat limitleri doğrultusunda tedaviler için ödenir. Diş tedavileri kapsamında kişisel tercihlere bağlı memnuniyetsizlikler bu poliçenin kapsamına dahil değildir.

Komplikasyonların düzeltilmesi için gerekli olan revizyon ameliyat veya girişim masrafları teminat dahilindedir. Ameliyat veya girişim sonrası gerekebilecek rehabilitasyon ve fizik tedavi giderleri bu teminat dahilinde değildir.

İlgili teminat yalnızca poliçede belirtilen ameliyatlar veya girişimler için geçerlidir. Poliçe planı dışında gerçekleşen tıbbi tedavi veya uygulamalardan kaynaklanan komplikasyonlar teminat dışındadır.

İlk ameliyat veya girişim ile revizyon ameliyat veya girişim öncesinde ve sonrasında sunulan destek tedavileri (örneğin, tansiyon kontrolü, destek ilaç tedavileri, serum takılması, kan şekeri düzenlemeleri, gibi vb.), ameliyatla ilgisi olmayan diğer sağlık sorunları için gereken ek inceleme ve takip tetkikleri bu poliçenin kapsamına dahil değildir.

Diş Komplikasyonu ile ilgili tıbbi işlem için gereken tetkikler ve ilaçlar, bu poliçe kapsamında ödenen masraflar arasındadır. Fakat, tıbbi müdahalenin gerektirdiği tanı ve ameliyat öncesi yapılması zorunlu olan standart ön tetkikler dışında yapılan teşhis işlemleri ve ameliyatla ilgisi olmayan ilaçlar teminat dışındadır.

Aşağıda belirtilen komplikasyonlar poliçe limitleri dahilinde teminat altındadır;

-Diş Hekimlerince yapılan bir tedavi sonrasında, yapılan tedaviye bağlı oluşan istenmeyen durumların tamamı.

-Lokal anesteziye bağlı alerjik reaksiyonlardan en az 24 saat hastaneye yatışı gerektiren durumlar.

-Tekrar cerrahi müdahale gerektiren durmayan kanama.

-Tekrar müdahale gerektiren dikiş açılması, gevşemesi.

-Lokal anesteziye bağlı kalıcı, kasları etkileyen felç.

-Yapılan işleme bağlı müdahale gerektiren apseler.

Diş çekimi: Uzman olmayan diş hekimlerinin müdahalesi sırasında ortaya çıkan, sonrasında uzman diş hekimlerine sevk edilen komplikasyonlar.

Diş protezi: Sabit protezlerin estetik bölgesinde oluşan porselen kırıkları.

İmplant: Uygun hasta seçimi şartlarına uyulduğu halde implant gevşemesi, enfeksiyonları.

Aşağıda belirtilen durumlara teminat verilmemektedir; -Hekim uygulama hatasından kaynaklanan sorunlar

-Operasyon sırasında oluşabilecek başkaca komplikasyon ya da malpraktis sonucu doğacak hasarlar
ve sigortalının ek hastalıkları nedenli ile yapılması gerekecek girişim, operasyon ve  her türlü incelemeler

-Diş beyazlatma, diş taşı temizliği sonrası yaşanan komplikasyonlar.

-Girişimsel müdahale gerektirmeyen, ağrılı durumun devam etmesi.

-Diş ya da protezde ya da implantta renk ve şekil sorunları.

-Lokal anesteziye bağlı geçici uyuşmalar, his kayıpları.

-Tedavi esnasında orataya çıkan olumsuz durumların aynı tedavi seansında tedavisi.

-Diş hekimlerince uygulanan çene uyum sorunları tedavisi sonrası yaşanan komplikasyonlar.

-İmmediat çekimden sonra yapılan implantasyonlar, enfekte dokuya yapılan implantasyonlar, kemik yetersizliği nedeni ile yapılan kısa implantlar]

-Dolgu ve kanal tedavisi komplikasyonları kapsam dışı

-Ortodonti ve periodonti tedavisi sonrası yaşanan komplikasyonlar.

-Diş protezi ve implantlar

-Kişinin önceden onay verdiği halde yapıldıktan sonra şeklini ve fonksiyonunu beğenmediği protez ve implantlar ile ilgili giderler.

Ulaşım Teminatı

Eğer sigortalı, Türkiye’de uygulanan bir tedavinin sonucunda gelişen komplikasyonların tedavisi veya ameliyatın revizyonu için ülkesinden Türkiye’ye dönmesi gerekiyorsa, ekonomik sınıf bir uçak bileti için yaptığı masraflar, max. 1000 Euro bedelle teminat altına alınır. Ulaşım teminatına, 100 EUR muafiyet uygulanmaktadır.

Konaklama Teminatı Max. 1000 Euro

Eğer sigortalı, Türkiye’de uygulanan diş tedavisi sonucu gelişen komplikasyonların tedavisi veya ameliyatın revizyonu için hastane dışında konaklama yapmak zorunda kalırsa bu teminat kapsamında karşılanır. Günlük olarak en fazla 100 EUR teminat limiti karşılanır. Diş Planında 100 EUR konaklama giderleri muafiyet kapsamındadır. Bu muafiyet süresi sona erdikten sonra devam eden konaklamalar teminat dâhilindedir. Komplikasyon tedavisi durumları dışında, isteğe bağlı olarak yapılan konaklama giderleri sigorta kapsamı dışındadır. İşbu konaklama giderleri operasyonu yapan doktor tarafından iletilen tıbbi raporun sigorta şirketi tarafından uygun bulunarak onaylanması şartıyla teminat dâhilindedir. Sigorta şirketi tarafından tıbbi raporun onaylanmaması halinde işbu konaklama giderleri teminat dışındadır.

3. Şahıs Mali Mesuliyet 3.750 Euro

Sigortalının Seyahat süresi içinde meydana gelecek bir kaza sonucunda, Üçüncü şahısların uğrayacağı maddi ve bedeni zararlardan dolayı oluşabilecek, hukuki sorumluluğu nedeniyle sigortalı aleyhine söz konusu üçüncü kişiler tarafından ileri sürülebilecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı poliçede yazılı olan poliçe süresince toplam sorumluluk limitine kadar teminat verilmektedir.  Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Genel Şarlarının uygulanabilir hükümleri ve de poliçede kayıtlı teminat limitleri çerçevesinde güvence sağlar. Rizikonun gerçekleşmesi anında sigortalının sorumluluğunu teminat altına alan, başka sigorta poliçeleri mevcut ise bu teminat poliçede yazılı limiti aşmamak koşulu ile diğer poliçelerle ilgili sigortacıların yükümlülüklerini aşan kısımları için geçerlidir.

Özel istisnalar; Sigortalının kendi aracı ile seyahat etmesi durumunda aracın kullanılması veya işletilmesinden doğabilecek ve Karayolları Trafik Kanunu ve de diğer genel hükümler uyarınca aracın işletenine ait olacak hukuki sorumluluklar; Sigortalının mesleği, işletme faaliyetleri ve imal ettiği ürünlerden kaynaklanan sorumluluklar; manevi tazminat talepleri bu teminatın kapsamı dışındadır.

Poliçe Süresince Toplam Sorumluluk Limiti: İşbu sigorta poliçesinde,  poliçe özel şartları ve Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet  Genel Şartları dahilinde teminat altına alınan bedeni ve maddi zararlara istinaden poliçe süresince ve toplamda sigortacının ödeyebileceği azami tazminat tutarıdır.

Hukuksal Koruma 500 Euro

Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla; Türkiye’de açılan poliçede teminat altına alınan komplikasyondan doğabilecek sigortalı ile sigorta ettiren arasındaki uyuşmazlıklar için koruma sağlar. Teminat konusu kişisel beğeniye bağlı uyuşmazlıklar ile davada hükmedilen tazminat yükümlülüklerini kapsamamakta olup, 500 Euro’luk teminat bedeli üzerinden; vekâlet ücreti için %30’u, dava ve icra masrafları için %70’i oranında karşılanır. Vekâlet ücreti ödemelerinde, resmi asgari ücret tarifesi esas alınacaktır. 

Seyahat Teminatları

Tıbbi Tedavi 30.000 Euro

Sigortalı’nın, bu poliçe kapsamındaki acil hastalıklardan birinin gerçekleşmesi ( veya yaralanması durumunda, Sigorta Şirketi; hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile, ilgili doktorun yazdığı ilaçların masraflarını anlaşmalı olduğumuz Sigorta namına ödeyecektir.

Sigortalının Cenazesinin Nakli Sigortalı’nın bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması sonucu vefatı halinde Sigorta Şirketi; Cenazenin defnedilmesi için talep edilen adrese naklini organize edecektir.

Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışındadır.

Sigortalının Seyahati ve Nakli

Sigortalı’nın bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Sigorta Şirketi Sigortalı’yı ambulans veya refakatçi doktor ve Sigorta Şirketi’nin doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır. Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir.  Hava ambulans hizmetine ancak Sigorta Şirketi’nin doktoru karar verebilir.

Bagaj Kaybı

Tarifeli uçuşlarda bagajın kaybolması, çalınması veya zarar görmesi halinde Havayolu Şirketi’nce belirlenen süre içerisinde (Minimum 21 gün) bulunamaması durumunda havayolunun kayıp, zarar ya da çalınma raporu şartı ile teminat geçerli sayılacaktır. Anlaşmalı olduğumuz sigorta şirketi sigortalıya 350 EUR limit dahilinde ödeme yapacaktır. Anlaşmalı olduğumuz sigorta şirketi tarafından ödenecek tazminat tutarı, sorumlu havayolu şirketinin ödemiş olduğu tazminat tutarı ile sigortalının bildirdiği hasar bedelinden düşülmesi sonucu belirlenecektir. Sigortalı, bagaj içeriğinin listesini, tahmini fiyat ve alış tarihlerini, havayolu şirketinden alınan tazminat ödeme belgesini ibraz etmekle yükümlüdür. Para, mücevher, kredi kartı ve herhangi bir doküman bu teminatın kapsamı dışındadır. Beyan edilen ve kapsam içerisinde olan bagaj içeriğine ait bedel hesaplamasında eskime payı uygulanacaktır. Uygulamada, hasar tarihinden altı ay öncesine kadar alınmış ve fatura ile beyan edilen eşyalar fatura bedeli üzerinden teminat limiti ve iştirak oranı dahilinde ödenecektir. Altı aydan uzun olan eşyalar ile ilgili (ilgili eşyanın fatura ibrazı şartı gereklidir)  %50 eskime payı uygulanacaktır. 

Özel Koşullar

-İş bu poliçe sadece yabancı uyruklu kişilere düzenlenmekte olup, biri Türk vatandaşı olmak koşulu ile çifte vatandaş olan kişilere düzenlenmemektedir.

-Poliçe coğrafi sınırı poliçede belirtilmiş olmak ile birlikte Türkiye dışında meydana gelebilecek her türlü komplikasyon tedavisi teminat haricidir.

-Bu poliçe 18-65 yaş arası sigortalılara teminat vermektedir.

-Seyahat teminatları için poliçe en fazla birbirini izleyen 92 gün süren seyahatler için geçerlidir. 92 günü aşan seyahatlerde yeni bir poliçe düzenlense dahi ikamet ülkesi sınırlarından giriş yapılmadan bu süre uzatılamaz, yapılan yeni poliçe/ler geçersiz sayılır.

-Yanlış beyanda bulunulması durumunda poliçe geçerli sayılmayacak ve herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ